Zánětlivá onemocnění

Září 2015

Vedoucí katedry a prorektor Národní lékařská akademie postgraduálního vzdělávání P.L. Šupika, Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny

LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ UŠÍ, NOSU, OČÍ A ÚSTNÍ SLIZNICE

Profesor Kosakovskyi, uznávaný odborník v oboru světelné terapie

Zánětlivou reakci lze pozorovat u celé řady onemocnění. Tato reakce na poranění tkáně představuje ucelený souhrn změn cévní tkáně, jejichž úkolem je vymezit poškozenou oblast a odstranit patogenního činitele (nebo zabránit jeho šíření). Protizánětlivý účinek polychromatického a monochromatického polarizovaného světla BIOPTRON působí ve dvou fázích. V první fázi (jež podporuje zánět) dochází ke stimulaci procesu vzniku reaktivních forem kyslíku na buněčných membránách, k uvolňování cytokinů (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α), které podporují zánětlivý proces, a ke zvýšení peroxidace. Cévní stěna je poškozená, hromadění krevních destiček je inhibováno a na stěně se shlukují buněčné prvky. Zároveň však dochází k aktivaci antioxidační ochrany, která škodlivé procesy do určité míry potlačuje.

Působením následné aplikace světla BIOPTRON dochází k lokální vazodilataci a ke stimulaci arteriální hyperémie. Zvyšuje se množství angiogenetického (vaskulárního endoteliálního) růstového faktoru (VEGF) a je podnícena migrace endoteliálních a kmenových buněk. Růst mikrocév a zvýšená mikrocirkulace vedou k lepšímu okysličení stagnujících oblastí ložiska zánětu a k vyloučení produktů rozpadu. Poté podnítí polarizované světlo konečnou fázi zánětu - proliferaci (reparativní regeneraci) a samoregulaci procesu. Tím dojde ke zvýšení produkce protizánětlivých hormonů - protizánětlivého cytokinu IL-10, který transformuje růstový faktor TGF-β. V ráně se zvyšuje množství chaperonů (proteinů hsp70) - „opravných“ proteinů, které obnovují prostorové uspořádání proteinové molekuly. Tento proces stimuluje dělení mnoha druhů buněk (fibroblastů, monocytů, lymfocytů, endoteliálních a kmenových buněk, tymocytů, myocytů, chondrocytů, keratinocytů, osteoblastů, atd.). Dochází k aktivaci složek respiračního řetězce (cytochrom c oxidázy, flavoproteinů a nukleotidů adeninu) a zvyšuje se množství mitochondrií produkujících adenosin trifosfát. Je podnícena regenerace periferních nervů, receptorů a synapsí, která zabraňuje rozvinutí neurogenní dystrofie. Velikost zánětlivého ložiska se postupně zmenšuje - směrem od okrajů do středu - a poničená tkáň je nahrazována nově vytvořenou obdobnou tkání nebo jizvovou tkání.

Polarizované světlo tudíž stimuluje spuštění mechanismů zánětlivé reakce a v pozdějších fázích tuto reakci naopak omezuje. Obnovuje strukturu a funkci poškozené tkáně, a tím zánětlivou reakci optimalizuje. V některých případech lze o světlu BIOPTRON - spouštějícího důležité procesy obnovy včetně případů zranění s následnými ranami - uvažovat jako o prostředku pro monoterapii.

V rámci klinických sledování prováděných Národní lékařskou akademií postgraduálního vzdělávání ukrajinského Ministerstva zdravotnictví v Kyjevě a Charkově, státními lékařskými univerzitami ukrajinského Ministerstva zdravotnictví v Kyjevě a Oděse a předními ukrajinskými lékařskými institucemi byla prokázána účinnost světla BIOPTRON v léčbě onemocnění, která jsou spojena se zánětem, bolestí, imunodeficiencí, spasticitou, otoky, s neurotickým syndromem, polytraumaty a ranami.

O světelné terapii BIOPTRON byla vydána široká řada publikací. Největší význam je v jejich rámci přikládán disertacím v oblasti výzkumu. Autor takové práce musí svůj výzkum provádět v souladu s předepsanými pravidly postupu, musí publikovat výsledky v uznávaných žurnálech, projít sítem mnohastupňových posudků a recenzí a veřejně obhájit fundamentální sdělení. Témata výzkumných prací zabývajících se mj. světelnou terapií BIOPTRON zní:
 • Chronický zánět supramaxilárních dutin v důsledku účinků ozařování;
 • Imunitní stav v případě bronchiálního astmatu spojeného s chronickým únavovým syndromem;
 • Respirační poruchy u dětí následkem ozařování;
 • Poruchy adaptace u dětí (včetně akutního respiračního virového onemocnění);
 • Prevence a léčba infekce ran v porodnictví;
 • Chirurgické purulentní a septické komplikace u pacientů s drogovou závislostí a AIDS;
 • Chronická posttraumatická osteomyelitida dlouhých kostí končetin;
 • Experimentální zranění popáleninami různého stupně a monoterapie světlem BIOPTRON;
 • Bronchiální astma a indikátory vydechovaného dechového kondenzátu v dosavadní imunoterapii;
 • Bronchiální astma a komplikace v oblasti horních cest dýchacích v dosavadní imunoterapii;
 • Celková periodontitis s kryodestrukcí;
 • Zona serpiginosa (herpes zoster);
 • Reprodukční funkce u pacientek s genitální endometriózou;
 • Encefalopatie mozku a markery hemostázy;
 • Neurohumorální mechanismy systemických účinků fyzikálních faktorů elektromagnetického původu (včetně onemocnění prostaty);
 • Vegetativně vaskulární a neurotické poruchy u řidičů dálkové dopravy;
 • Hypogalakcie u žen s anémií v těhotenství;
 • Ektopie děložního čípku u bezdětných žen;
 • Poruchy vazoregulace, hemodynamické a imunitní poruchy u pacientů s chronickou glomerulonefritidou.
Široká škála prokázaných vlastností světelné terapie BIOPTRON vypovídá o významu a perspektivitě této terapie pro klinické použití.